На допомогу вчителюОсобливості сучасного уроку
Сучасний урок — це урок демократичний. Його проводять не для учнів, а разом з ними. Його характеризує не навчання словом, а навчання справою. Це перш за все урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості.
Психологічні вимоги:
- урахування психологічних особливостей кожного учня;
- позитивний емоційний настрій викладача та учнів;
- вимогливість і доброзичливість викладача до учнів;
- педагогічна етика і психологічний такт.
Дидактичнi вимоги до уроку:
- раціональне використання часу;
- єдність та використання активних методів навчання;
- зв’язок з раніше вивченим матеріалом і досвідом, набутим учнями;
- формування умінь учнів самостійно здобувати знання й застосовувати їх практично;
- індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального процесу;
- чітке формулювання освітніх завдань і складових елементів;
- максимальна самостійність учнів у навчанні;
- реалізація на уроках всіх дидактичних принципів;
- організоване закінчення уроку;
- здійснення міжпредметних зв’язків.
Етапи підготовки до уроку:
1.Діагностичний, що передбачає вивчення особливостей та інтересів учнів, їхнього рівня підготовки до уроку, аналіз навчального матеріалу.
2.Прогнозування, який містить вибір найбільш оптимальної стратегії навчання учнів і оцінку різних варіантів проведення уроків у контексті обраної стратегії.

3.Планування, що має на меті створення плану та програми управління навчальною діяльністю учнів.«Перевірено»: ставимо крапку за навчальний семестр у школі

На закінчення навчального семестру в загальноосвітніх навчальних закладах педагоги підбивають підсумки роботи, звітують. Хоча нині звіт учителя за семестр — це здебільшого вчасно й об’єктивно виставлені семестрові оцінки, коректно заповнені класний журнал і табелі навчальних досягнень учнів
 Саме остання обставина турбує багатьох учителів. Освітяни з багаторічним педагогічним стажем пригадають товсті теки, в яких: поточна та підсумкова звітність характеристики учнів акти обстежень житлових і побутових умов сімей, в яких є діти шкільного віку. Та нині відбувається так звана дебюрократизація освіти.
Зокрема, своїми наказами Міністерство освіти і науки України скасувало: обов’язкову звітність з питань навчально-виховної діяльності обласним органам управління освітою «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України» від 27.05.2014 № 648 вимогу подавати тричі на рік звітність про охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2009 року № 1175» від 23.07.2015 № 791 Окрім того, відповідно до наказу від 23.11.2016 № 1413 проводять перегляд усіх наказів МОН України, ДІНЗ України, УЦОЯЗ, Інституту модернізації змісту освіти та інших установ, щоб спростити документообіг, звітність, скасувати різноманітні погодження, дозволи тощо. Наразі кожен навчальний заклад має повноваження самостійно встановлювати форми обліку та поточної звітності навчально-виховної діяльності педагогічних працівників у системі дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної та позашкільної освіти.
Оцінка за семестр Семестрове оцінювання здійснюють в усіх класах загальноосвітнього навчального закладу, починаючи з другого. Оцінки за семестр необхідно: виставити не пізніше, як за три дні до закінчення семестру довести до відома учня та його батьків
 Семестрові оцінки ставлять за тематичними оцінками. При цьому керуються не суто математичними підрахунками, а виводять середнє арифметичне всіх тематичних оцінок.
 Приміром, протягом семестру учень отримав такі тематичні оцінки: 6, 9, 10, 11, 12. Середній бал — 9,6. Учитель може вивести семестрову оцінку 10, засвідчивши високий рівень знань учня, оскільки очевидно, що учень послідовно підвищував рівень знань з навчального предмета.
 Якщо ж тематичні оцінки учня 6, 10, 12, 11, 9, де 9 — оцінка за семестрову контрольну роботу, то, незважаючи, що середній бал 9,6, учитель має право виставити семестрову оцінку 9, яка характеризує достатній рівень знань На відміну від тематичної, семестрову оцінку можна коригувати.
 Ознайомившись із оцінками за семестр, батьки вправі: виявити бажання підвищити результат оцінювання опротестувати оцінку. Якщо аргументи вчителя щодо оцінки знань учня не влаштовують батьків, то у триденний строк вони можуть письмово звернутися до директора школи про повторне оцінювання, чітко окресливши причину.
За семестрову контрольну роботу учень отримав 9 балів, оскільки погано почувався в той день, захворівши. На підставі заяви батьків директор може призначити день повторного оцінювання
Скориговану оцінку за семестр виставляють до початку наступного семестру.
Аналогічно коригують оцінки, якщо учень не атестований у зв’язку з тривалою відсутністю у школі за станом здоров’я чи з інших поважних причин, що підтверджено відповідними документами.
 Оцінка за семестр є конфіденційною інформацією.
Тому для оприлюднення зведених даних про навчальні досягнення кожного учня необхідна письмова згода усіх батьків.

Класний журнал

 Наприкінці семестру класний журнал повністю і коректно заповнюють.

 Загальні вимоги до ведення класного журналу 1-4 класи 5-11 класи

Хто веде класний журнал:

учителі початкових класів
класний керівник
учителі навчальних предметів

Записи в журналі
державною мовою (допускається зміст уроку та домашнє завдання з іноземних мов робити мовою вивчення)
чорнилом одного кольору
ручкою одного типу

Виправлення в журналі
недопустимо маркером
помилковий запис закреслюють прямою (оцінка — похилою) лінією, поряд вносять правильний запис
виправлену оцінку засвідчує підписом директор (його заступник), закріплюючи печаткою навчального закладу

Облік відвідування (щоденний)
на сторінці «Облік навчальних досягнень» щодо кожного учня записом Н — лише у разі відсутності
дублюється на сторінці «Облік відвідування» записом причини відсутності/кількість пропущених (годин) уроків

Причини відсутності
хв/к-сть год. — через хворобу учня (за наявності довідки медичного закладу)         пп/к-сть год. — з поважних причин (за наявності записки-пояснення від батьків)
бп/к-сть год. — без поважних причин

Перебування учня в санаторії і на індивідуальній формі навчання
у розділі «Облік відвідування» напроти прізвища учня записують «Санаторій. Наказ від_ №_» або «Інд. форма навчання. Наказ від_ №_»
аналогічні записи роблять на всіх сторінках розділу «Облік навчальних досягнень»
записи не мають виходити за межі клітинок із датами, що відповідають терміну перебування в санаторії чи на індивідуальній формі навчання
Облік відвідування за семестр

зведена цифра пропущених учнем навчальних днів/уроків(годин)
окремо в графі «в тім числі через хворобу (з поважних причин)» днів/уроків(годин)

Облік навчальних досягнень (успішності)
 прізвища учнів записують по вертикалі в алфавітному порядку
 прізвища учнів, які зараховані посеред навчального року, записують у кінці, а з нової сторінки — в алфавітному порядку
по горизонталі записують дату уроку у форматі дробу число/місяць (01/09…31/12), а також інші види контролю (в називному відмінку): «зошит», «тема», «І семестр», «ІІ семестр», «Рік»
оцінку виставляють напроти прізвища учня у стовпчику дати оцінювання

Оцінювання навчальних досягнень
у 1-му класі оцінювання вербальне з застосуванням ігрової атрибутики (зірочка, сонечко тощо)
підсумковою оцінкою у 1-му класі вважають Зарах. або Не зарах. (за значної кількості пропущених учнем занять)
за кожним навчальним предметом інваріантної складової з 2-го по 11-й класи оцінюють за 12-бальною шкалою
у разі не атестації роблять запис н/а
учням, звільненим за станом здоров’я від занять з фізичної культури, трудового навчання, предмету «Захист Вітчизни», при виставлені підсумкової оцінки роблять запис зв.

Графи «Зміст уроку» та «Завдання додому»
 у змісті уроку вказують стислий запис теми уроку (контрольної, лабораторної роботи) відповідно до календарного плану
завдання додому фіксують стисло («прочитати», «вивчити напам’ять», «повторити») параграф (сторінки) підручника, номери вправ, задач. При цьому враховують, що сукупні витрати часу учнем на виконання домашніх завдань не можуть перевищувати
1-й клас  Домашні завдання не задають
2-й клас 45 хв.
3-й клас 70 хв.
4-й клас 90 хв.
5-6-ті класи 150 хв.
7-9-ті класи 180 хв.
10-11-ті класи 240 хв.

 Загальні відомості про учнів.
прізвище, ім’я, по батькові учня
дата народження учня (число, місяць, рік)
прізвище, ім’я, по батькові батьків чи осіб, які їх замінюють
 адреса постійного і тимчасового проживання учня, номери телефонів батьків чи осіб, які їх заміняють
дані про місце роботи батьків не вносять

Після закінчення семестру всі класні журнали з виставленими (скоригованими) оцінками за семестр надають заступникові директора з навчально-виховної роботи для перевірки. Про перевірку в журналі засвідчують поміткою «Перевірено».

Якщо є зауваження щодо заповнення класного журналу, то заступник директора доводить їх до відома вчителя задля усунення виявлених недоліків.

Табелі навчальних досягнень учнів

 На підставі оцінок за семестр класні керівники заповнюють табелі навчальних досягнень на кожного учня класу.
Табель надають для ознайомлення батькам учнів.
Табелі за І навчальний семестр у перший день ІІ семестру повертають із підписами батьків учителеві для зберігання в школі до закінчення навчального року.
 Після виставлення оцінок за ІІ семестр і рік заповнений табель, підписаний директором і засвідчений печаткою школи, видають учневі.


Комментариев нет:

Отправить комментарий